Alapdokumentumok

Alapító okirat (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

A

SZÖVETSÉG A POLGÁRI

MAGYARORSZÁGÉRT

ALAPÍTVÁNY

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

ALAPÍTÓ OKIRATA

Budapest, 2013. október 16.Készítette és ellenjegyezte:
Dr. Szabó Iván Ügyvédi Iroda
Dr. Szabó Iván ügyvéd


ALAPÍTÓ OKIRAT

A Fidesz - Magyar Polgári Szövetség, mint Alapító, attól a szándéktól vezérelve, hogy az Alkotmányban biztosított, a népakarat kialakításában és kinyilvánításában történő közreműködését elősegítse, a politikai kultúra fejlesztése érdekében az állampolgári tájékoztatást szélesítse, és politikai képzést valósítson meg, figyelemmel a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény 9/A. §-ra, valamint a pártok működését segítő, tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII. törvény rendelkezéseire, alapítvány létrehozását határozza el az alábbiak szerint:


1. Az alapító neve és címe:

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség (Budapest)


2. Az Alapítvány neve:

Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány (röviden: A Polgári Magyarországért Alapítvány)


3. Az Alapítvány székhelye:

1013 Budapest, Pauler u. 11.

Az Alapítvány jogi személy, amely a 4. pontban meghatározott célok megvalósítása érdekében a rendelkezésére álló vagyonnal önállóan gazdálkodik.


4. Az Alapítvány célja és tevékenysége

4.1. Az Alapítvány célja a politikai kultúra fejlesztése a nemzeti elkötelezettség és a kereszténydemokrata eszmekör jegyében. Ehhez kapcsolódóan célja az ország határain belül, illetve a határon túli magyarság lakta területeken tudományos, kutatási tevékenység szervezése, elsősorban a társadalomtudományok (történelem, közgazdaságtan, jog, politika, szociológia stb.) körében, majd részben ezen kutatások eredményeinek felhasználásával is oktatási, ismeretterjesztő tevékenység végzése, mely jelentős mértékben hozzájárulhat az állampolgárok közéleti ismereteinek szélesítéséhez, a politikai szféra, a pártok és az állampolgárok kapcsolatának erősítéséhez, valamint a határon túli magyarság nemzeti elkötelezettségének fejlesztéséhez, nemzettudatának erősítéséhez.. Célja ezen túl a professzionális politika tudományos igényű vizsgálata, majd ennek eredményeként javaslatok, új módszerek, eljárások kidolgozása a politikai tevékenység minőségének, hatékonyságának javítása érdekében, amelyek a politikai rendszer egészének jobb, hatékonyabb, a közjót fokozottan szolgáló működéséhez járulhatnak hozzá.

4.2. Az Alapítvány a fentieken túl az alábbi tevékenységeket végzi:

4.2.1. Tudományos tevékenység, kutatás
4.2.2. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, tehetséggondozás;

4.3. Az Alapítvány az alábbi cél szerinti tevékenységeket végzi:

a) korszerű oktatási, tudományos, ismeretterjesztő tevékenységi formák szervezésével illetve támogatásával;
b) az alapítvány céljait szolgáló kutatási tevékenység szervezésével illetve támogatásával
c) előadások, konferenciák szervezésével illetve támogatásával;
d) tanulmányok, szakkönyvek, egyéb az alapítvány célját szolgáló kiadványok kiadásával, illetve kiadásuk támogatásával;
e) bel- és külföldi szaklapok, szakfolyóiratok ill. szakkönyvek megvásárlásával;
f) fenti célokkal összefüggésben kiírt pályázatokon való részvétellel

kívánja megvalósítani.

A fenti feladatok ellátásra az Alapítvány Oktatási Kutatási Központot alapíthat és működtethet.

4.4. Az Alapítvány a támogatások és egyéb juttatások odaítélésekor az általa támogatásban részesítettel a támogatás célját, a felhasználás rendjét, az elszámolás és az ellenőrzés módját tartalmazó szerződést köt.


5. Az Alapítvány vagyona és gazdálkodása

5.1. Az Alapítvány induló vagyona: 600.000,- Ft, azaz Hatszázezer forint, amelyet az Alapító bocsát az Alapítvány rendelkezésére.

5.2. Az Alapítvány nyitott, ahhoz bármely belföldi és külföldi természetes és jogi személy csatlakozhat, amennyiben egyetért az Alapítvány céljaival. A felajánlás elfogadásáról a Kuratórium dönt.

5.3. Az Alapítvány fentiekben meghatározott vagyona növekedhet a hatályos törvényekben, más jogszabályokban meghatározottak szerint, különösen a mindenkori költségvetési törvényben biztosított támogatással, az alapító további adományaival, továbbá a jelen alapító okirat 5.2. pontja szerint csatlakozók hozzájárulásaival, valamint vagyonának hozamával.

5.4. Az Alapítvány támogatást csak egyértelműen azonosítható személytől fogadhat el. A támogatás az azt nyújtó személy pénzforgalmi számlájáról az Alapítvány pénzforgalmi számlájára történő átutalással történik. Az Alapítvány számára támogatást nyújtó személy azonosításához szükséges adatok és a támogatás összege közérdekből nyilvános adatnak minősül. Az Alapítvány számára támogatást nyújtó személyazonosításához szükséges adatok és a támogatás összege közérdekből nyilvános adatnak minősül, és azt a támogatás beérkezését követő harminc napon belül az Alapítvány honlapján közzé kell tenni, ha

a) a támogatás összege az ötszázezer forintot, vagy
b) külföldről származó támogatás összege a százezer forintnak megfelelő értéket meghaladja.

5.5. A Kuratórium az Alapítvány céljainak megvalósítása érdekében az Alapítvány teljes vagyonát felhasználhatja.

5.6. Az Alapítvány céljaira rendelt vagyonból:


a) fedezi az Alapítvány és az Oktatási Kutatási Központ működési költségeit;
b) teljesíti a szerződéses kötelezettségeket,
c) pályázat vagy kérelem útján, illetve a Kuratórium saját kezdeményezésére és döntése alapján:

  • - ösztöndíjat,
  • - támogatást nyújthat,
  • - alapítványi díjat létesíthet,
  • -  dönthet annak odaítéléséről,
  • - anyagi támogatást nyújthat minden olyan kezdeményezés,
    - tevékenység vagy szervezet részére, amely az Alapítvány céljainak eléréséhez jelentős, széles körben hasznosítható eredményt ígér.

5.7. Az Alapítvány vagyonának felhasználásáról a Kuratórium dönt.

5.8. Az Alapítvány éves költségvetés alapján gazdálkodik, amely bevételeket és kiadásokat oly módon tartalmazza, hogy azok egyensúlyban legyenek.


6. Nyilvántartási szabályok

Az Alapítvány cél szerinti tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani.

6.1. Az Alapítvány bevételei:

- a költségvetési törvényben az Alapítvány számára biztosított támogatás,
- az alapítótól, más adományozótól az Alapítvány céljaira vagy működési
- költségei fedezésére kapott támogatás, adomány,
- az alapítványi tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül
- kapcsolódó bevétel,
- az Alapítvány eszközeinek befektetéséből származó bevétel,
- egyéb, jogszabályban meghatározott bevétel.

6.2. Az Alapítvány kiadásai:

- az Alapítvány céljainak megvalósítása érdekében végzett tevékenység
- körében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások)
- a cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetett költségek (ráfordítások, kiadások), amelyeket bevétel arányosan kell megosztani.

Az Alapítvány nyilvántartásaira egyebekben a reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni.


7. Az Alapítvány döntéshozó és kezelő szerve

7.1. Az Alapítvány legfőbb döntéshozó és kezelő szerve a Kuratórium.

7.2. A Kuratórium 3 (három) tagú.

7.3. A Kuratórium tagjait a 2003. évi XLVII. törvény 3. § (7) bekezdésének megfelelően a Fidesz - Magyar Polgári Szövetség mindenkori országgyűlési képviselőcsoportja nevében a képviselőcsoport vezetője jelöli ki öt évre.

7.4. A Kuratórium tagjai

- a Kuratórium elnöke: Balog Zoltán

- a Kuratórium tagjai:  
dr. Kövér László
Borbély Györgyné (született: Bíró Ildikó)


A Kuratórium tagjait a Fidesz - Magyar Polgári Szövetség országgyűlési képviselőcsoportja nevében a képviselőcsoport vezetője, Lázár János, 2012. február 20. napjától 2017. február 20. napjáig nevezi ki.

7.5. A kuratóriumi tagság megszűnik:

- a kijelölés visszavonásával, ha a képviselőcsoport nevében annak vezetője a Kuratóriumi tag kijelölését visszavonja, mert tevékenysége az Alapítvány céljait veszélyezteti;
- lemondással; a lemondó nyilatkozatot a kuratórium elnökéhez írásban kell benyújtani, aki továbbítja azt a képviselőcsoport vezetőjének;
- a megbízatási idő lejártával;
- halállal.

7.6. Ha a Kuratóriumi tagság bármely okból megszűnik, az új tag kijelöléséről az országgyűlési képviselőcsoport a tagság megszűnésétől számított 60 napon belül döntést hoz. E döntéséhez a Kuratórium javaslatot tehet.


7.7. A Kuratóriumi tagság megszűnéséről a Kuratórium elnöke az alapítót és a képviselőcsoport vezetőjét tájékoztatja és megteszi a szükséges intézkedéseket ahhoz, hogy az előírt határidőn belül az új kuratóriumi tag személyéről döntést hozhassanak.


8. A Kuratórium jogköre:

8.1. A Kuratórium felelős az Alapítvány vagyonának kezeléséért, az Alapítvány pénzügyi, szakmai és gazdasági tevékenységéért

8.2. A Kuratórium dönt a rendelkezésre álló vagyon felhasználásáról, az Alapítvány céljai által meghatározott körben és mód tekintetében.

8.3. Dönt az Alapítvány munkatervének, gazdálkodási tervének, költségvetésének, beszámolójának elfogadásáról és jóváhagyásáról.

8.4. Meghatározza az Alapítvány céljára rendelkezésre álló anyagi eszközök felhasználásának feltételeit.

8.5. Dönt az Alapítvány által nyújtott támogatásokról.

8.6. Dönt a kuratóriumi tagok indítványáról.

8.7. Elbírálja a csatlakozási kérelmeket, dönt a felajánlások elfogadásáról.


9. A Kuratórium működése:

9.1. A Kuratórium szükség szerint, de legalább negyedévente ülésezik, végzett tevékenységéről így különösen az alapítványi vagyon kezeléséről és felhasználásáról évente legalább egy alkalommal tájékoztatást ad az Alapító részére.

9.2. A Kuratórium akkor határozatképes, ha tagjainak többsége jelen van. A Kuratórium határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt, ez a szabály vonatkozik az Alapítvány éves beszámolójának jóváhagyásáról való döntésre is.

9.3. A Kuratóriumot a Kuratórium elnöke hívja össze. Az írásbeli meghívót a Kuratórium tagjai részére olyan időben kell megküldeni, hogy a kézhezvétel és az ülés időpontja között legalább 3 nap időköz legyen. A Kuratórium ülésének meghívójában meg kell jelölni az ülés helyét, időpontját és napirendjét.

9.4. Nem vehet részt a kuratóriumi döntés előkészítésében, továbbá meghozatalában az a kuratóriumi tag, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Alapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás. Nem lehet a Kuratórium tagja, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

9.5. A kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amit a jegyzőkönyvvezető mellett két jelenlévő kuratóriumi tag aláírásával hitelesít. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni az ülés helyét, idejét, a  jelenlévők nevét (tisztségét). A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ülésen elhangzott lényeges észrevételeket, javaslatokat és a kuratórium határozatait. A kuratórium elnöke emellett gondoskodik olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből a kuratórium döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható ("Határozatok Könyve").

9.6. A Kuratórium döntéseinek nyilvántartását az Alapítvány székhelyén kell őrizni. Az egyes döntésekben érintetteket, azokat, akikre a Kuratórium határozat vonatkozik, közvetlenül kell tájékoztatni. Az érintettek kérésére a határozatot kivonatként írásban is át kell adni.

9.7. Az Alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba a jogszabályban meghatározott szervek képviselői betekinthetnek.


10. A Kuratórium elnöke

10.1. Az elnök feladatai:

- irányítja az alapítvány tevékenységét, működését
- gondoskodik a Kuratóriumi ülések összehívásáról és levezetéséről;
- gondoskodik a Kuratóriumi döntések végrehajtásáról;
- ellátja az Alapítvány képviseletét harmadik személyekkel szemben és hatóságok előtt;
- felügyeli az Oktatási Kutatási Központ tevékenységét;
- munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesít az Oktatási és Kutatási Központ főigazgatójával és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat.

10.2. Az elnök helyettesítésének módja

Az elnököt akadályoztatás a esetén dr. Kövér László kuratóriumi tag helyettesíti. Ebben az esetben az elnököt helyettesítő kurátort megilleti az elnök jogköre. Az elnököt helyettesítő kurátornak a helyettesítés időtartama alatt megtett intézkedéseiről az elnök és a Kuratórium felé beszámolási kötelezettsége van.

10.3. Az alapító a Ptk. 74/C § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján feljogosítja a Kuratóriumot arra, hogy az Alapítvány alkalmazottja képviseleti joggal rendelkezzen. A képviseleti jog terjedelme és gyakorlásának módja megegyezik a Kuratórium nem alkalmazott tagjait megillető képviseleti joggal.


11. A Felügyelő Bizottság

11.1. Az Alapítvány működését és gazdálkodását háromtagú Felügyelő Bizottság ellenőrzi.

11.2. A Felügyelő Bizottságra vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok.

Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki az Alapítvány Kuratóriumának elnöke vagy tagja, az Alapítvánnyal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, az Alapítvány cél szerinti juttatásából részesül, illetve a fentiekben meghatározott személyek hozzátartozója.

11.3. A Felügyelő Bizottság tagjai:

a Felügyelő Bizottság Elnöke: Tóth Józsefné, szül.: Juhász Ágnes

a Felügyelő Bizottság tagjai: Hegedűs Zoltán

Nagy János

11.4. A Felügyelő Bizottság működése:

A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de évente legalább kétszer ülésezik. A határozatképességéhez legalább két tag jelenléte szükséges. Döntéseit egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Két tag jelenléte esetén egyhangú szavazás szükséges.

11.5. A Felügyelő Bizottság feladat- és hatásköre:

A Felügyelő Bizottság ellenőrzi az Alapítvány működését és gazdálkodását. Ennek során a Kuratórium elnökétől és tagjaitól jelentést, a munkavállalóktól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá az Alapítvány könyveibe és irataiba betekinthet. Az éves beszámoló jóváhagyása előtt a Felügyelő Bizottság véleményéről írásban tájékoztatja a Kuratóriumot. A Felügyelő Bizottság tagjai a Kuratórium üléseire meghívást kapnak, az üléseken tanácskozási joggal részt vehetnek. A Felügyelő Bizottság köteles az Alapítvány Kuratóriumát tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a szervezet működése olyan jogszabálysértés vagy az Alapítvány érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé, illetve a Kuratórium valamely tagjának felelősségét megalapozó tény merült fel. A Kuratóriumot a Felügyelő Bizottság indítványára - annak megtételétől számított 30 napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a Kuratórium összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult.

Ha a Kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében a szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.


12. Az Alapítvány képviselete

Az Alapítványt a Kuratórium elnöke képviseli. Akadályoztatása esetén, ennek idejére a kuratóriumi tagok közül dr. Kövér Lászlót  illeti a képviseleti jog.

A bankszámla feletti rendelkezési jog az Alapítvány két, képviseleti joggal felruházott személyét együttesen illeti meg a Ptk. 29. § (3) bekezdésében meghatározott rendelkezés szerint.


13. Az Alapítvány törvényességi felügyeletét a 2003. évi XLVII. törvény 4. §-ában meghatározott szervek látják el.

14. Megszűnés, záró rendelkezések

14.1. Az Alapítvány megszűnik a Ptk. 74/E. §-ában foglaltakban meghatározott esetekben. Az Alapítvány megszűnése esetén rendelkezésre álló alapítványi vagyon – a fennálló fizetési kötelezettségek teljesítése után – Democracy After Communism Alapítványra száll.

14.2. A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. valamint az alapítványokra vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.


Budapest, 2013. október 16.


FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség
Dr. Orbán Viktor
Elnök

FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség
Rogán Antal
Frakcióvezető

 


Dr. Szabó Iván Ügyvédi Iroda
Dr. Szabó Iván ügyvéd

Az adatvédelmi törvényre hivatkozva az adatok egyes részei nem kerültek közzétételre.

Alapítvány a polgári Magyarországért

Német mintára közéleti alapítványt hozott létre a Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Országgyűlési Képviselőcsoportja - mondta el Orbán Viktor egy csütörtöki sajtótájékoztatón.

tovább

Hitvallás

Az Országgyűlés 2003. évi XLVII. törvénye felhatalmazta a parlamentben tevékenykedő politikai pártokat arra, hogy a működésüket segítő, tudományos ismeretterjesztő, kutatási és oktatási feladatokra alapítványt hozzanak létre. A Fidesz 2003 novemberében ennek megfelelően létrehozta a Polgári Magyarországért Alapítványt.

tovább

Bizalom és felelősség

Orbán Viktor, a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség elnöke:

Általában politikai kultúra alatt azt szokták érteni, hogyan viselkednek a választott politikusok. Pedig ennek kevés köze van ehhez a tudomány világából kölcsön vett kifejezéshez. A politikusok viselkedése nem más, mint neveltetés, ízlés, általános emberi műveltség kérdése. A politikai kultúra lényege szerintem az, hogy jól és okosan tudunk-e kormányozni. Jól és okosan tudjuk-e működtetni az alkotmányos rendet? A parlamentáris demokrácia finom rendszerének megfelelően működik-e a parlamenti ellenzék?

tovább
PMA RSS
Hírek

Osztie Zoltán kapta a 2016-os Polgári Magyarországért Díjat

Osztie Zoltán kapta az idei – immár tizenkettedik alkalommal odaítélt – Polgári Magyarországért Díjat. A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének egykori elnöke  az elismerést Mádl Dalmától, a Polgári Magyarországért Díj első díjazottjától és Balog Zoltántól, a Polgári Magyarországért Alapítvány (PMA) kuratóriumának elnökétől vette át Budapesten, 2016. december 13-án. A díjazottat Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke köszöntötte. 

tovább
Hírek

„Quo Vadis, Európa? – avagy Európa az európaiaké?” – XV. Polgári Piknik Kötcsén

Immár tizenötödik alkalommal zajlott 2016. szeptember 10-én a kötcsei polgári piknik, ezúttal Quo Vadis, Európa? – avagy Európa az európaiaké?” címmel, melynek házigazdája a hagyományok szerint a Polgári Magyarországért Alapítvány, a Hermina Szalon, a Barankovics István Alapítvány, valamint a Belvárosi Polgári Szalon volt.

 

tovább
Hírek

Elhunyt Dr. Granasztói György

Hetvennyolc éves korában elhunyt Granasztói György történész, egyetemi tanár, professor emeritus, miniszterelnöki főtanácsadó - tudatta a család kedden az MTI-vel. 

Közlésük szerint temetéséről később intézkednek.
A Miniszterelnökség arról tájékoztatta az MTI-t, hogy Granasztói Györgyöt saját halottjuknak tekintik.

tovább